Дијагностика во спортот и физичките активности

Факултетот за Физичко образование, спорт и здравје ја пушти во употреба лабараторијата за Дијагностика во спортот и физичките активности. Целта на оваа институција е да се пружи научна поддршка на секој спортист, рекреативец и ученик со цел постигнување на повисоки резултати и правилен психофизички развој.

Дијагностиката во спортот е исклучително важна бидејќи само така може да се добие јасна слика за позитивните и негативните страни на перформансите што пак е клучно за одредување кои аспетки кај индивидуата треба да се подобрат, а кои да се модифицираат за да се достигне максимумот.

Искусниот тим на професори и софистицираната апратура, заедно со најсовремените протоколи на лабараториски и теренски тестирања ќе овозможат:

 • Процена на моторичките способности
 • Процена на функционалните способности
 • Процена на психолошките карактеристики
 • Процена на морфолошките карактеристики
 • Процена на спортскиот талент
 • Процена на нивото на спортската (физичка) форма
 •  Мониторирање на развојот на моторичките способности
 • Мониторирање на развојот на спортската техника
 • Мониторирање на ефикасноста на тренажниот процес
 • Помош во избор на најадекватен спорт или физички активности
 •  Помош во планирање и програмирање на тренингот (физичките активности)
 • Помош во селекција на талентирани спортисти базирана на современи и научно потврдени показатели 
 • Процена на нутритивниот статус 
 • Консултативни и едукативни услуги

Повеќе информации може да добиете на телефонскиот број: 070 314 894.

Доколку сеуште сте во дилема зошто е потребно да се консултирате со професори, прочитајте го текстот на професорот Владимир Вуксановиќ


beyond-the-results-logo